Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Dzienny Oddział Leczenia Nerwic

 
PSYCHIATRYCZNY DZIENNY ODDZIAŁ NERWICOWY
 
 
Oddział Dzienny jest skierowany jako oferta terapeutyczna dla pacjentów w wieku od 18 do 44 r.ż. W grupie terapeutycznej oddziału może przebywać 8 osób.
Pacjenci są kwalifikowani na drodze dwóch etapów: etap I – diagnoza psychologiczna (m.in. testy osobowości, np. MMPI 2), etap II – rozmowa kwalifikująca z psychoterapeutą prowadzącym grupę oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą.
Profil grupy Oddziału Dziennego jest skierowany do pacjentów neurotycznych oraz z zaburzeniami osobowości.
Formuła Oddziału Dziennego opiera się na zajęciach terapeutycznych odbywających się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. W ramach zajęć pacjenci uczestniczą w terapii grupowej prowadzonej przez dwóch psychoterapeutów, których praca podlega regularnej superwizji. Ponadto pacjenci biorą udział w warsztatach z psychorysunku, relaksacji, techniki pozawerbalnych, treningu interpersonalnym itp.
Opis niektórych zajęć na Oddziale Dziennym:

  • psychorysunek – tematyczne warsztaty polegające na ekspresji różnych emocji, trudności i konfliktów poprzez rysunek, prace artystyczne.
  • relaksacja - warsztaty mające na celu zapoznanie uczestników z różnymi technikami relaksacyjnymi, rozluźniającymi, nauczenie ich radzenia sobie z napięciem emocjonalnym poprzez rozwijanie świadomości swojego ciała i kumulowanych w nim napięć (trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, techniki oddechowe, wizualizacje)
  • trening interpersonalny – zajęcia grupowe mające na celu uświadomienie sobie różnych ról podejmowanych przez uczestników w grupie i poza nią, wyrażanie różnych emocji w relacjach interpersonalnych poprzez ćwiczenia dostosowane do procesu grupowego.

 
Dodatkowo pacjenci Oddział Dziennego mają raz w tygodniu zajęcia z lekarzem psychiatrą dotyczące psychoedukacji. W ramach nich mogą omówić z lekarzem kwestię zażywania leków, radzenia sobie ze skutkami ubocznymi oraz kwestię powrotu do życia społecznego po okresie choroby.
Pobyt pacjenta na Oddziale Dziennym może trwać ok. 3 miesięcy, po którym osoba dostaje wypis i zalecenia do ewentualnej dalszej terapii w trybie ambulatoryjnym.