Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Pielęgniarka Rodzinna

Gabinet Pielęgniarki Rodzinnej w  NCPL

 Pielęgniarka rodzinna świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach

 8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

oraz w terenie w godzinach

10.00 – 16.00 

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Pielęgniarka rodzinna sprawuje opiekę nad podopiecznymi, zdeklarowanymi do niej.

 Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nieodpłatnie nie częściej niż trzy razy w roku.

 Jeżeli chcesz zmienić swój wybór lub do tej pory nie zdeklarowałeś siebie i swojej rodziny do opieki pielęgniarskiej (pielęgniarka rodzinna) przyjdź do naszej placówki. 
Deklarację można złożyć w rejestracji POZ ( Niepołomice, ul. Piękna 4 oraz Łężkowice 115 )

w godzinach
8.00 - 18.00
 
lub bezpośrednio u pielęgniarki ( kontakt: 603 - 330 - 417 )

  Druki obowiązujące zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 roku:

Deklaracja wyboru ( można pobrać w przychodni POZ i wypełnić na miejscu )

 

      1.  Jaka jest rola pielęgniarki rodzinnej?

            Pielęgniarka rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.

            Pielęgniarka rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym ocenę stanu zdrowia i działania pielęgniarskie:

 • nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku;
 • nad osobami niepełnosprawnymi;
 • nad osobami w stanie terminalnym;

To ona pielęgnuje, wpaja zasady profilaktyki, uczy jak dbać o zdrowie własne, chorych i niepełnosprawnych.

     2.  Z kim współpracuje pielęgniarka rodzinna?

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym;
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania;
 • położną środowiskową/rodzinną;
 • pielęgniarką/położną praktyki;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej;
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

     3.   Jaki jest zakres działań pielegniarki rodzinnej?

Realizując swoje działania pielęgniarka rodzinna zapewnia:

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:

 • rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych;
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy;
 • umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • organizacja grup wsparcia;
 • realizacja szczepień ochronnych;
 • prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego;   

Świadczenia diagnostyczne:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie badania fizykalnego;
 • wykonywanie pomiarów i ich ocena;
 • wykonywanie testów;
 • prowadzenie bilansu wodnego;
 • ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 • ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej;

Świadczenia pielęgnacyjne:

 • realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskie;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności; 

Świadczenia lecznicze:

 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
 • zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna;
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu);
 • wykonywanie wlewów doodbytniczych;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami;
 • wykonywanie zleceń lekarskich;
 • zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących;
 • wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu;
 • zdejmowanie szwów;
 • stawianie baniek lekarskich;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 Świadczenia usprawniające: 

 • koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień;
 • usprawnienie ruchowe;
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;

Pielęgniarki świadczące usługi w zakresie Pielęgniarki Rodzinnej:

 

 • Urszula Matura - mgr pielęgniarstwa,
 • Agnieszka Wolnicka - mgr pielęgniarstwa,
 • Kamila Kilińska - Grzebała - mgr pielęgniarstwa.

    

        Nasza pielęgniarka rodzinna jest wszechstronnie przygotowana do swojej roli w podstawowej opiece zdrowotnej, jest osobą empatyczną, w swojej pracy łączy powołanie z profesjonalizmem. Sam zdecyduj o swojej opiece pielęgniarskiej i złóż deklarację wyboru pielęgniarki rodzinnej.

ZAPRASZAMY


Oprac. Małgorzata Nowak na podstawie materiałów źródłowych

 Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Telefon: 12/281 22 60 lub 12/251 40 40

Faks: 12/281 16 05

E-mail: m.nowak@ncpl.pl