Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Hospicjum domowe dla dorosłych

 

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ HOSPICYJNĄ

ZASADY OGÓLNE

Celem opieki hospicjum jest poprawa jakości życia chorych  w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

Zadania opieki hospicyjnej:

1. Leczenie dotkliwych objawów choroby.

2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe.

3. Wsparcie rodziny w żałobie.

4. Działanie zespołowe .

 

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia:

-Nowotwory

-Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

-Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności

(HIV)

-Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

-Kardiomiopatie

-Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

-Owrzodzenie odleżynowe

 

Warunki sprawowania opieki w hospicjum domowym dla dorosłych:

 

1) wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu

ze świadczeniobiorcą lub rodziną lub opiekunem;

2) każda wizyta personelu hospicjum domowego jest potwierdzana przez

chorego lub jego rodzinę lub opiekuna.

3) w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/

opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego

postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego; otrzymują także informację

o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do

udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby

do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki

paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia;

4) personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki paliatywnej

i hospicyjnej świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące

schorzenia.

5) do realizacji świadczeń niezbędne jest posiadanie pomieszczenia biurowego,

sekretarki automatycznej z faksem, pomieszczenia na leki, materiały

opatrunkowe i sprzęt medyczny oraz telefonów komórkowych dla lekarzy

i pielęgniarek.

6) ostateczną decyzję o objęciu świadczeniobiorcy dorosłego oraz dziecka

opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.