Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

Opieka logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy w poradni realizuje wszelkie działaniaprofilaktyczne, diagnostyczne, korekcyjne oraz instruktażowe dla rodziców/ opiekunów zmierzające do zapobiegania, rozpoznawania, ograniczania i likwidowania zaburzeń mowy.
        W naszej poradni przyjmujemy szerokie rozumienie pracy logopedycznej polegającej na korygowaniu zaburzeń mowy w połączeniu z oddziaływaniem na pozostałe sfery rozwoju dziecka, tj. wspomaganiem jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego. Przyjęta idea holistycznej terapii logopedycznej umożliwia roztoczenie opieki nad globalnym rozwojem dziecka.

 1. Pacjentom z jakimi zaburzeniami udzielamy pomocy w naszej Poradni Logopedycznej?

             Terapia logopedyczna zajmuje się usuwaniem zaburzeń mowy i głosu oraz trudnościami w nauce czytania i pisania, nauczaniem dzieci z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi, emocjonalnymi, psychomotorycznymi, uszkodzeniami neurologicznymi, nieprawidłową budową anatomiczną i funkcjonowaniem narządów mowy.
                   Logopedzi pracujący w naszej poradni dysponują wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi z następującymi zaburzeniami:

 • wadami wymowy (dyslalią);

 • brakiem lub opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej

 • niepłynnością mowy (jąkanie);

 • niedosłuchem;

 • upośledzeniem umysłowym;

 • autyzmem;

 • porażeniem mózgowym;

 • afazją;

 • dysartrią;

 • alalią;

 • specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia);

 • ADHD;

 1. Kto może skierować Państwa dziecko do Poradni Logopedycznej?

           Dzieci z zaburzeniami mowy na terapię logopedyczną kieruje:

 • lekarz POZ

 lub

 • inny specjalista;

 1. Jaki rodzaj świadczeń możecie Państwo uzyskać dla swojego dziecka w Poradni Logopedycznej?

Dzieciom z zaburzeniami mowy świadczone są usługi w zakresie:

 • opiniowania

 • diagnozowania

 • udzielania porad i wskazówek rodzicom/ opiekunom pracującym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy;

 • doskonalenia mowy we wszystkich aspektach języka: fonologicznym, leksykalno-semantycznym, składniowym, gramatycznym;

 • intensywnego korygowania wad wymowy;

 • kształtowania umiejętności mówienia i rozumienia;

 • wdrażania alternatywnych metod komunikacji;

 • likwidowania dysharmonii i zaburzeń rozwojowych;

 • usuwania trudności w nauce czytania i pisania.

            Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy polega na wieloaspektowym i kompleksowym podejściu do pacjenta.

Oferujemy zajęcia w ramach terapii indywidualnej dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.       

Poznaj zespół specjalistów pracujących w naszej Poradni Logopedycznej

ZAPRASZAMY


Oprac.  Maria Karkoszka 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub  chcesz  uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: 

Telefon: 12/281 22 60 lub 12/251 40 40 

Faks:    12/281 16 05 

E-mail:  m.nowak@ncpl.pl